Bảo hiểm sản phẩm


Tất cả sản phẩm do Groupe Atlantic Vietnam nhập khẩu được 
bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm tại Việt Nam là 1.000.000 EUR

* Tối đa 1 triệu EUR cho mỗi vụ và cho tổng số vụ trong 01 năm.